Sumber : http://pengusahadahsyat.com/kisah-sukses-pengusaha-es-cendol-elizabeth-bandung-detail-403480